Narodno Pozorište Tuzla

Javne nabavke

Javni Poziv – Prodaja putničkog motornog vozila

Dec 15, 2021 | Javne nabavke

Broj: 1705/21
Tuzla, 14.12.2021. godine

Na osnovu Odluke o davanju saglasnosti za prodaju stalnih sredstava JU Narodno pozorište Tuzla br. 1581-5/21 od 03.12.2021. godine, donesenoj na 2. sjednici Upravnog odbora JU Narodno pozorište Tuzla održanoj 03.12.2021. godine,  direktor JU Narodno pozorište Tuzla obavljuje

JAVNI POZIV
O NEPOSREDNOJ PRODAJI SREDSTAVA – PUTNIČKO MOTORNO VOZILO U VLASNIŠTVU JU NARODNO POZORIŠTE TUZLA PUTEM PRIBAVLJANJA PISMENIH PONUDA

1. NAZIV I SJEDIŠTE PRODAVCA

JU Narodno pozorište Tuzla (u nastavku teksta: Pozorište)
Adresa: Pozorišna br: 4, 75000 Tuzla
Identifikacioni broj: 4209496270003
Telefon: 035/251-646
Faks: 035/366-799
Web adresa: www.nptz.ba
Kontakt osoba: Željko Pašalić

2. PREDMET PRODAJE

Predmet neposredne prodaje je sredstvo – putničko motorno vozilo koje se nalazi u  
vlasništu i posjedu Pozorišta.
Vrsta vozila: M1 – Putnički automobil
Marka vozila: KIA
Tip vozila: UP
Model vozila: CARNIVAL II           
Oblik karoserije: AF – Višenamjensko vozilo
Registarska oznaka: J16-A-252 (vozilo odjavljeno)
Podaci o registraciji: Registracija istekla 13.05.2020. godine
Godina proizvodnje: 2004
Vlasnik vozila: Narodno pozorište Tuzla, Pozorišna br.4 Tuzla
Broj šasije: KNEUP751246593554
Broj motora: 13654327
Boja: siva
Vrsta motora: Diesel-Euro 3
Radni obujam motora (cm3): 2902
Snaga motora: 106
Broj vrata: 5
Broj mjesta za sjedenje: 7

3. NAČIN PRODAJE

Prodaja putničkog motornog vozila koji se nalazi u vlasništu i posjedu Pozorišta,
vršit će se neposrednom pogodbom putem pribavljanja pismenih ponuda, po načelu   
„viđeno-kupljeno”, što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore Kupca po
pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka. Ne zahtijeva se prethodno polaganje
kaucije.

4. USLOVI PRODAJE

Prednost će imati fizička/pravna osoba koja ponudi najpovoljniju cijenu.  
Procijenjena vrijednost putničkog motornog vozila „KIA UP CARNIVAL II“ u
vlasništvu JU Narodno pozorište Tuzla od strane ovlaštenog procjenitelja-vještaka, 
iznosi 3.373,52 KM sa PDV-om. Konačna prodajna cijena vozila (prihvaćena ponuda)
ne može biti manja od jedne polovine procijenjenje vrijednosti putničkog motornog  
vozila.

Ukoliko ponudu dostavlja fizičko lice, ponuda mora da sadrži sljedeće: ovjerenu  
fotokopiju lične karte i popunjen Obrazac za cijenu ponude u koji se unosi ime i  
prezime fizičkog lica, ime jednog roditelja, adresa, broj kontakt telefona, broj tekućeg
računa, te iznos ponude izražene u KM.

Ukoliko ponudu dostavlja pravno lice, ponuda mora da sadrži sljedeće: ovjerenu
fotokopiju Rješenja o upisu u sudski registar i popunjen Obrazac za cijenu ponude u
koji se unosi naziv pravne osobe, adresa, broj kontakt telefona pravnog lica, broj
poslovnog računa, iznos ponude izražene u KM, potpis ovlaštene osobe i pečat.

Ponude se dostavljaju lično na pisarnicu Pozorišta ili putem redovne pošte na adresu
Pozorišna br: 4., 75 000 Tuzla, u zatvorenoj koverti sa naznakom:
Ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravne osobe
Prijava na Javni poziv za prodaju službenih vozila putem pribavljanja pismenih  
ponuda

– NE OTVARATI-

Predsjednik postupajuće Komisije otvara pristigle ponude čiji se sadržaj unosi u Listu
ponuđača.

Neblagovremeno pristigle ponude neće biti uzete u razmatranje i iste će biti
eliminisane iz daljeg postupka evaulacije ponuda, te se neotvorene vraćaju
ponuđaču.

5. ROK DO KOJEG SE PRIMAJU PISMENE PONUDE, VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PISMENIH PONUDA

Ponude zainteresiranih ponuđača se primaju najkasnije do 30.12.2021. godine, do 12 sati.

Otvaranje pristiglih ponuda i neposredna prodaja će se održati u sjedištu Pozorišta
na adresi Pozorišna br: 4, 75 000 Tuzla, dana 30.12.2021. godine, u 12 sati i 30 minuta.

6. VRIJEME I NAČIN PREGLEDA SREDSTAVA I UVIDA U DOKUMENTACIJU O SREDSTVIMA

Vozilo koje je predmet neposredne prodaje putem pribavljanja pismenih ponuda i  
njegova pripadajuća dokumentacija se mogu, uz prethodnu konsultaciju i najavu,
pregledati na parkingu Pozorišta, na adresi Pozorišna br: 4., 75 000 Tuzla, svakim
radnim danom do 15 sati.

7. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku pribavljanja zatvorenih pismenih ponuda imaju fizička lica i pravna.

Radnici Pozorišta nemaju pravo učešća u postupku pribavljanja zatvorenih pismenih
ponuda, kao ni članovi njihove uže porodice.

8. PRAVA I OBAVEZE PONUĐAČA/KUPCA

Ponuđači imaju pravo Prigovora na postupak prodaje, a eventualno uloženi Prigovor
odlaže zaključenje kupoprodajnog Ugovora do donošenja Odluke po Prigovoru.

Sa najuspješnijim ponuđačem Pozorište će zaključiti kupoprodajni Ugovor u roku od
3 dana po okončanju postupka prodaje putem pribavljanja pismenih ponuda.

Kupac je dužan za kupljeno motorno vozilo uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u
roku od 2 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog Ugovora, a plaćanje će se vršiti
sa tekućeg računa koji je naveden u Obrascu za cijenu ponude.

Predaja predmeta kupoprodajnog Ugovora od strane Prodavca izvršit će se
simbolično predajom ključeva vozila na parkingu u sjedištu Pozorišta u posjed Kupca,
a odmah nakon predočenja odgovarajućeg dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne
vrijednosti Ugovora, a isto će se zapisnički konstatovati.

Ukoliko izabrani Kupac ne pristupi sklapanju kupoprodajnog Ugovora, Pozorište
zadržava pravo da kupoprodajni Ugovor dodijeli drugorangiranom ponuđaču sa
Liste uspješnih ponuđača.

Sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi Kupac.

Također pročitajte