Javni oglas

Javna ustanova Narodno pozorište Tuzla raspisuje

 

JAVNI  OGLAS
za prijem u radni odnos

Sekretar, puno radno vrijeme na neodređeno vrijeme, sa predviđenim probnim radom u trajanju od 6 mjeseci…………………………………………………………………….. 1 izvršilac

Majstor svjetla, puno radno vrijeme na neodređeno vrijeme, sa predviđenim probnim radom u trajanju od 3 mjeseca…………………………………………………… 1 izvršilac

Sufler, puno radno vrijeme na neodređeno vrijeme, sa predviđenim probnim radom u trajanju od 3 mjeseca …………………………………………………………………… 1 izvršilac

Uslovi javnog oglasa koje kandidati moraju ispunjavati:
Opšti uslovi utvrđeni Zakonom koje kandidati moraju ispunjavati:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine;
– da je stariji od 18 godina;
– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za radno mjesto na koje konkuriše;
– da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine,
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove i to:
Za radno mjesto navedeno pod brojem 1. kandidati moraju da imaju VSS/VII stepen ili visoko obrazovanja najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa 240 ECTS, završen pravni fakultet, 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon završene VSS, poznavanje rada na računaru, stručne, radne i organizacione sposobnosti. Položen stručni ispit (Stručni upravni ispit ili Ispit općeg znanja).
Za radno mjesto navedeno pod brojem 2. kandidati moraju da imaju SSS/IV stepen, elektrotehnička škola, 1 (jedna) godina radnog na istim ili sličnim poslovima.
Za radno mjesto navedeno pod brojem 3. kandidati moraju da imaju SSS/IV stepen, društvenog ili humanističkog smjera, (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru.

Opis poslova za radno mjesto navedeno pod brojem 1. ovog Javnog oglasa su utvrđena članom 34. tačka 2. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Narodno pozorište Tuzla.

Opis poslova za radno mjesto navedeno pod brojem 2. ovog Javnog oglasa su utvrđena članom 33. tačka 5. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Narodno pozorište Tuzla.

Opis poslova za radno mjesto navedeno pod brojem 3. ovog Javnog oglasa su utvrđena članom 32. tačka 6. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Narodno pozorište Tuzla.

 

Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Narodno pozorište Tuzla se može pogledati/preuzeti sa web stranice Pozorišta www.nptz.ba, a kandidatima može biti dostavljen i na njihov zahtjev upućen na e-mail adresu: nptz@nptz.ba.

 

Prilikom prijave na javni oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– potpisanu prijavu uz navođenje na koje radno mjesto se prijavljuje kandidat,
– biografiju,
– diploma o stručnoj spremi,
– uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu
– uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu ili ispitu općeg znanja ukoliko se radi o prijavi na radno mjesto pod rednim brojem 1.,
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rodjenih,
– ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1. Ustava BiH.

Lica koja ostvaruju prioritet u zapošljavanju u smislu odredbi Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona („Sl. novine TK“ broj: 9/14 i 6/15) dužna su priložiti i sljedeću dokumentaciju:
– potvrdu/uvjerenje o nezaposlenosti od nadležne službe (ne stariju od 1 mjesec)
– dokaze iz popisa dokumentacije kojim se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica („Sl. novine TK“ broj: 9/14)

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje opštih uslova konkursa, izabrani kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana nakon prijema na radno mjesto i to:
– ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupka (ne starije od 3 mjeseca).

Dokazi o ispunjavanju traženih uslova moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa biće obavljen razgovor/intervju, koji će se sastojati od pismenog i usmenog ispita za radno mjesto pod rednim brojem 1., odnosno od usmenog ispita za radna mjesta pod rednim brojem 2. i 3., o čemu će se kandidati naknadno obavijestiti.

 

Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 3. biće obavljena prethodna provjera stručnih sposobnosti – znanja rada na računaru, koju će vršiti radnik, odnosno radnici određeni odlukom direktora.

 

Prijavu i tražene dokumente treba dostaviti lično ili preporučeno putem pošte na adresu:

 

JU NARODNO POZORIŠTE TUZLA
ULICA POZORIŠNA BROJ 4, 75000 TUZLA
sa naznakom „Prijava na javni oglas za radno mjesto_______ – ne otvaraj“

 

Za prijavu nije propisan poseban formalni obrazac.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Direktor
Ćatibušić Mirza